Odborná literatúra


Základy praktické proktologie

Základy praktické proktologie

Petr Anděl, Matej Škrovina, Vítězslav Ducháč. 2013

Publikácia poskytuje prehľadne usporiadaný súbor všetkých podstatných a aktuálnych diagnostických a terapeutických trendov, ktoré sa dnes v proktológii uplatňujú. Publikácia bola koncipovaná s ohľadom na ambulantných chirurgov a gastroenterológov, ktorí sa venujú tejto problematike. Cielene bola zvolená forma manuálu s bohatou obrazovou dokumentáciou obsahujúca viac ako 470 fotografií. Kniha zrozumiteľným spôsobom podáva základné oborové poznatky a prianím autorov je, aby bola tiež inšpiráciou a východiskom pre diskusiu o ďalšom praktickom smerovaní proktológie.
Praktická proktologie

Praktická proktologie

Horák Ladislav, Skřička Tomáš, Šlauf Petr, Örhalmi Julius a kolektiv. 2013

Monografia autorov viacerých chirurgických pracovísk je určená ako príručka predovšetkým pre chirurgov, ktorí sa zaujímajú o proktológiu. V prvej časti je po krátkom anatomickom prehľade a popise základných vyšetrovacích metód, pozornosť venovaná možnostiam ambulantnej anestézy a analgosedácie. Druhá časť publikácie rozoberá najčastejšie, ale i menej časté ochorenia anorekta so zreteľom na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu týchto ochorení. Záver je venovaný transrektálnej endoskopickej mikrochirurgii. Celá publikácia je obohatená bohatou fotodokumentáciou a viacerými inštruktážnymi schémami.
Contemporary-Coloproctology

Contemporary Coloproctology

Steven R. Brown, John E. Hartley, Jim Hill, Nigel Scott, J. Graham Williams,
2012


Cotemporary coloproctology poskytuje kľúčové informácie z klinickej praxe kolorektálnej chirurgie. Je vhodná pre neatestovaných chirurgov, tak ako aj príručka pre praktikujúcich kolorektálnych chirurgov. Nájdete v nej praktické rady a postrehy chirurgov z praxe, otázky a situácie vyžadujúce každodenné rozhodovania v kolorektálnej chirurgii.
Operative Surgery of the Colon, Rectum and Anus

Operative Surgery of the Colon, Rectum and Anus

P. Ronan O'Connell, Robert D. Madoff, Michael Solomon
2011


Šiesta edícia Operative Surgery of the Colon, Rectum and Anus je excelentným odborným dielom renomovaných chirurgov, pričom jednotlivé kapitoly sú spracované expertmi zo Severnej Ameriky, Európy, Austrálie a Ázie. Kniha je určená pre skúsených chirurgov už so skúsenosťami z koloproktológie. Operačné výkony sú podrobne opísané, doplnené krok po kroku prehľadnými schémami a fotografiami z priebehu operácie.
Colorectal Surgery: A Companion to Specialist Surgical Practice - Companion to Specialist Surgical Practice

Colorectal Surgery: A Companion to Specialist Surgical Practice - Companion to Specialist Surgical Practice

Robin K. S. Phillips, Sue Clark
2013


Colorectal surgery vychádza z potrieb chirurgov zaoberajúcich sa koloproktológiou získať aktuálne a evidence-based informácie týkajúce sa ochorení kolorekta. Diagnostika a možnosti liečby, ktoré sú rozdiskutované v texte, sa opierajú o všeobecné záväzné odporúčania. Jedná sa o ôsme prepracované vydanie.
Coloproctology - Springer Specialist Surgery Series

Coloproctology - Springer Specialist Surgery Series

Andrew P. Zbar, Steven D. Wexner
2012


Coloproctology je dielom svetových expertov. Je určená pre skúsených chirurgov alebo začíňajúcich koloproktológov. Ide o medicínsku literatúru s prehľadným členením a usporiadaním jednotlivých kapitol, ktorá netradičným spôsobom ponúka vysoko aktuálne informácie z oboru koloproktológie. Nájdeme v nej znalosti použiteľné v elektívnej ako aj akútnej kolorektálnej chirurgii.
Techniques in Coloproctology

Techniques in Coloproctology

M. Pescatori; G. Gagliardi2

Techniques in Coloproctology je medzinárodný časopis, ktorý sa venuje epidemiológii, patológii, diagnostike a liečbe ochorení kolorekta a panvového dna. Časopis je odporúčaný pre tých, ktorí prejavia záujem o aktuálne informácie o pokroku na poli koloproktológie , modernú liečbu kolorektálnych ochorení a porúch funkcie panvového dna.